มิ.ย.
13

ขั้นตอนการร้องเรียน การเสนอแนะ

ขั้นตอนการร้องเรียน การเสนอแนะ

การร้องเรียน การเสนอแนะมี หลายรูปแบบดังนี้

Read the rest of this entry »

มี.ค.
29

การปรับสถานะลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับสถานะลูกจ้างชั่วคราว และ พนักงานราชการที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 70 อัตรา คณะกรรมการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน คณะกรรมการได้พิจารณาสิ้นสุดแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แต่เนื่องจากการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นครั้งแรก ผลการประชุมพบว่ามีข้อกฎหมายและระเบียบหลายข้อที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นคณะกรรมการจะเชิญผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารับฟังคำชี้แจงและตอบข้อซักถาม หลังการประชุมชี้แจงมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการเตรียมตัว ประมาณ 1 เดือน

ในระหว่างนี้ ทางฝ่ายบริหารขอกำหนดแนวการเตรียมตัวเบื้องต้น ที่เป็นข้อตกลงชัดเจนแล้วคือ

  • การสอบภาษาอังกฤษ ELLIS
  • การสอบปฏิบัติ: การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและการติดต่อสื่อสาร สำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั้งหมด ได้แก่ Word, Excel, Outlook และ Power Point
  • จรรยาบรรณ พรบ. มหาวิทยาลัย กฎหมายที่ข้าราชการและพนักงานของรัฐควรรู้
  • เหตุการณ์ปัจจุบัน การจัดการสมัยใหม่ ซึ่ง สวส. ได้จัดอบรมผ่านการถ่ายทอดทางไกลผ่านระบบดาวเทียม ซึ่งปีนี้ไม่ได้บังคับ เพราะอยากจะดูความใส่ใจในการเรียนรู้

สำหรับตำแหน่งงานอื่นๆ และงานเฉพาะทาง กบค. กำลังจัดทำรายละเอียดอยู่

อนึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข่้ารับการคัดเลือกให้ยึดตามมติของที่ประชุม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในครั้งนี้ เพราะคณะกรรมการทุกคนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านกรุณาตีความ และได้พยายามช่วยเหลือผู้อาจมีสิทธิ์ทุกคนอย่างดีที่สุดแล้วแต่ติดขัดด้วยกฎหมาย

 

มี.ค.
29

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจากคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนดและจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 3 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณา และนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
โดยเงินเดือนใหม่จะพยายามจ่ายในทันสิ้นเดือน เมษายน พร้อมทั้งเงินตกเบิกตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
2556

ในเดือนเมษายน 2556 จะยกเลิกค่า Competency ในการใช้ Outlook โดยให้ถือว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นสมรรถนะหลัก ที่ใช้ประเมินผลการทำงาน การจ้างงานใหม่

อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วุฒิที่บรรจุ จำนวน (คน) อัตราค่าจ้างเดิม อัตราค่าจ้างใหม่ จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น
ต่ำกว่า ปวช. 140 7,370.00 7,590.00 220.00
ปวช. 17 7,620.00 8,300.00 680.00
ปวช.(ลูกมือช่าง) และ ป.4-6 (พนักงานขับรถ) 36 7,860.00 8,300.00 440.00
อนุปริญญา 2 8,640.00 9,540.00 900.00
อนุปริญญา, ป.6 (พ.เครื่องจักรกลกลาง) 2 8,820.00 10,200.00 1,380.00
ปวส. 151 9,300.00 10,200.00 900.00
ปริญญาตรี 236 11,680.00 13,300.00 1,620.00
ปริญญาตรี (วช. เฉพาะ) 2 12,480.00 14,100.00 1,620.00
ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) 6 13,770.00 15,390.00 1,620.00
ปริญญาตรี (ชาวต่างชาติ) 6 20,800.00 20,800.00
ปริญญาโท 19 15,300.00 16,400.00 1,100.00
ปริญญาเอก 1 19,000.00 20,000.00 1,000.00

 

ก.ค.
24

การปรับเปลี่ยนพนักงานราชการสายวิชาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

การปรับเปลี่ยนพนักงานราชการสายวิชาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สามารถทำได้ดังนี้

  • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี ผอ. วิทยาลัย
  • นำผลการสอบภาษาอังกฤษมาแสดงที่ กบค.
  • สามารถใช้ผลสอบ RT-TEP สมัครสอบครั้งแรกได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับครั้งต่อไปเสียค่าข้อสอบชุดละ 300 บาท ติดต่อที่ สวส.
  • คณะกรรมการ ก.บ.ม. ได้ปรับค่าคะแนนภาษาอังกฤษใหม่ สามารถสอบถามได้ที่ กบค.
  • เคยให้ กบค. แจ้ง อาจารย์ทราบโดยตรง ถ้ายังไม่ได้ทำให้แจ้งผู้มีสิทธิ์อีกครั้ง

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ พนักงานราชการสายวิชาการที่มีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทุกคน และสามารถทำได้ทันที แต่ห้ามไม่ให้จ้างพนักงานราชการสายวิชาการอีกต่อไป เพราะมหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 103 อัตรา และจะจัดสรรในเบื้องต้นจำนวน 88 อัตรา โดยจะสอบในเดือนหน้า

 

มิ.ย.
28

ผลกระทบจากการใช้ดุลพินิจของข้าราชการต่อการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา กรณีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 157)

สมภพ  เพชรรัตน์ :  ผู้เรียบเรียง *

                         ปัจจุบันนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งบริหาร ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง  รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจอันเป็นเหตุให้เป็น                          “ผู้ถูกกล่าวหา” ว่าเป็นผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 157)  ว่าได้ใช้ดุลพินิจผิดไปจากความต้องการหรือเจตนารมณ์ของ “ผู้กล่าวหา” เป็นจำนวนมาก  ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งในด้านจิตใจและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องได้รับความเดือดร้อนไปทั่วกัน

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
05

ความเป็นมา

            เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 คณะ รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอโดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผนระดับชาติ ให้กระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐดำเนินการตาม รวมทั้งสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลอย่างจริงจังต่อมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2547 มติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ รวมทั้งการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ทำให้หน่วยราชการได้เร่งดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานกิจกรรม เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยม เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะสถาบันการศีกษา ที่รับผิดชอบการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ รวมทั้งมีบุคลากรโดยเฉพาะผู้สอนที่จะต้องปฏิบัิตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษา เป็นผลเมืองดีของประทศดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีนโยบายในการสร้างราชการใสสะอาดและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทางราชการ ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดเป็นหน่วยงานในการรับข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อร้องทุกข์ จากบุลากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำผลสะท้อนที่ได้รับมาปรับแก้ไขการบริหารงานของมหาวืทยาลัยให้มีประสิทธิภ าพ สามารถช่วยแก้ไข ปัญหา และดูแลป้องกัน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และมอบยริการที่ดีต่อบุคลากร และประชาชนได้อย่างดี ให้เหมือนกับคำว่า มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม

มี.ค.
28

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มทร. ธัญบุรี

ยินดีต้อนรับ สู่ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มทร. ธัญบุรี